ნორვეგიაში ლტოლვილები და მათი შვილები მნიშვნელოვნად უფრო ხშირად სჩადიან დანაშაულს, ვიდრე ადგილობრივები

ნორვეგიაში ლტოლვილები და მათი შვილები მნიშვნელოვნად უფრო ხშირად სჩადიან დანაშაულს, ვიდრე ადგილობრივები.

კვლევის თანახმად, საიმიგრაციო წარსულის არმქონე ხალხის 4,5% ეჭვმიტანილია დანაშაულის ჩადენაში, როცა მიგრანტების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 6, 7%-ს შეადგენს, მიგრანტების შვილების შემთხვევაში კი 11.3%-ს.

ძალადობასთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეების შემთხვევაში განსხვავება კიდევ უფრო დიდია. მაგალითად, თუ ამ სახის დანაშაულის ჩადენაში ეჭვმიტანილთა ხვედრითი წილი ადგილობრივ მოსახლეობაში ყოველ ათას ადამიანზე 6.3-ია, მიგრანტების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 11.2-ს შეადგენს, მიგრანტების შვილების შემთხვევაში კი 22.9-ს.

წყარო: https://voiceofeurope.com/2018/02/norway-refugees-children-far-likely-commit-crimes/#.WntDBXXHitg.twitter